fbpx

Моят акаунт

Общи условия за ползване

Общи условия за използване на www.orolinegold.com

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на www.orolinegold.com, по-долу за краткост „уебсайта“.

Уебсайтът се управлява от Златна Линия ЕООД с ЕИК BG115603005 , по-долу за краткост „Оператор“. При необходимост можете да се свържете с нас посредством следните контакти:

Имейл: office@orolinegold.com

Телефон: +359888533832

Чрез използването на Уебсайта потребителят се съгласява с настоящите общи условия. Ако не сте съгласни със същите, следва да се въздържате от използване на Уебсайта.

  1. Интелектуална собственост

  1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на уебсайта се Упражняват от Оператора. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Уебсайта без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

  1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

  • Ограничаване на отговорността

  • Операторът предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Уебсайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Операторът не носи отговорност за вреди, които потребител на Уебсайта би понесъл, свързани със съдържанието на Уебсайта и достъпа. Използвайки Уебсайта, потребителите поемат всички рискове, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

  • Доколкото в съдържанието на Уебсайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия потребителят е запознат с факта, че Операторът няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Уебсайта.

Операторът не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на Уебсайта. Потребителят използва Уебсайта на своя отговорност.

  • Използване на уебсайта

  • Доколкото Операторът е предвидил възможност за потребители да качват съдържание в Уебсайта, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

  • Потребителите следва да използват Уебсайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на Уебсайта изобщо.

  • Други

  • Операторът запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение. Във всеки един момент актуалните условия за ползване на Уебсайта ще бъдат публикувани на същия.

  • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.